Apartmanlarda ve toplu yapılarda yani sitelerde otopark alanının nasıl kullanılacağına ilişkin uyuşmazlıklarla karşılaşmaktayız. Apartmanlarda ve sitelerde bulunan otopark alanı orta alan kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu m. 16’ya göre arsa payları oranında otoparktan yararlanacaklardır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, her binanın bir yönetim planı olmak zorunda. Yönetim planı; binanın yönetim tarzı, kullanma amacı gibi hususları düzenliyor. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde. Otoparkların nasıl paylaşılacağı da bu planda belirleniyor. Binada daire sayısı kadar otopark alanı varsa hangi alanı hangi dairenin kullanacağı bu planda belirleniyor.

Yönetim planında belirlenen yerler de çoğu zaman tartışma konusu olsa da asıl tartışmalar, sitede daire sayısı kadar otopark alanı yoksa ya da otoparklar dairelere ayrı ayrı tahsis edilmemişse başlıyor. Bu durumda öncelikle kat malikleri kurulunun kendi aralarında hakkaniyetli bir karar almaları beklenir. Ancak kat maliklerinin anlaşamaması halinde yetkili Sulh hukuk mahkemesinden otopark kullanım şeklinin belirlenmesini talep edebilecektir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, 04.12.2018 tarihli ve 2017/2328 E., 2018/7847 K. sayılı kararında davacı özetle; müvekkilinin .... ilçesi, 7425 ada 33 parselde kayıtlı ... Manzara Evleri apartmanındaki 7 adet bağımsız bölümün maliki olduğunu, binanın kapalı garajının iki bodrum kattan oluştuğunu, dükkanın mevkilerinin zemin katta ve kiracılarının ... mağazaları olduğunu, bina yönetiminin kapalı garajlara kumandalı giriş sistemi yaparak dışarıdan kat malikleri dışında dükkan müşterilerine kapalı garajı kullanma imkanı vermediğini, hatta müvekkiline bile husumet güderek kumanda vermediğini, bu sebeple otopark alanlarının yerlerinin tespitini istediklerini beyanla ... Manzara Evleri apartmanı otopark alanlarının belirlenmesi konusunda hakimin müdahalesi ve müvekkiline ait işyerlerinin yönetim planına uygun olarak yerlerinin ayrılarak belirlenmesine, fiili surette otopark alanının hak sahiplerine numaralandırılarak yerlerinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel mahkeme;

1. Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine,

2. Davaya konu olan binanın 3. bodrum katındaki 93 araçlık kapalı otoparkın kullanıma açılmasına, her kat malikine (meskenler için 53 adet) uzaktan kumanda cihazı verilmesine,

3. Binanın 2. bodrum katındaki 100 araçlık kapalı otopark girişindeki bariyerlerin kaldırılmasına,

4. Binanın otopark yerlerinin projesine uygun ve belirlenen sayıda otopark yapılmadığı için davacının otopark yerlerinin numaralandırılmasına yönelik talebin reddine karar verilmiş.

Davacı tarafça dosya temyiz edilmiş ve yüksek mahkeme; mimari proje ve yönetim planı yerinde uygulanarak projeye göre otopark olarak tahsis edilen alanlar ve otoparkın kullanım şekline ilişkin yönetim planındaki düzenlemeler de değerlendirilerek varsa müdahalenin önlenmesi ve müdahale edilen kısımlar yönünden infazda tereddüt yaratmayacak şekilde davacıya tahsis edilmesi gereken otopark alanlarının uygulamada duraksama ve kargaşaya yol açmayacak biçimde belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir, gerekçesi ile davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar vermiştir.