Apartmanda aidat ödeme hususunda dükkânların bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 20. maddede açıklanmaktadır. Kanuna göre, dükkânlar da dâhil tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerekir.

Kat Mülkiyeti Kanunu, 20. madde gereği,

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Günlük kullanımda aidat olarak adlandırılan ödeme türü; Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinde tanımlanan avanstır. Burada; maliklerin ana gayrimenkulün giderlerine ne şekilde katılacağı düzenlenmektedir. Söz konusu bu aidat kanunda da açıkça ifade edildiği üzere ana taşınmazın ortak giderleri için genellikle aylık olarak kat malikleri, kiracılar yahut oturma hakkı sahibi olanlar tarafından ödenir. Ana taşınmaz sakinleri ana taşınmazın herhangi bir gideri için kendisinin yararlanmadığını iddia ederek ödemekten kaçınamaz. Bu kapsamda işyerleri, dükkânlar kullanmama gerekçesi ile ortak giderlere katılma borcundan kurtulamayacaktır.