Apartman yöneticisinin görevlerini birkaç kısımda inceleyebiliriz.

Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi:

Yöneticinin görevleri, Yönetim Planında belirtilir, yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi,

f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması,

k) Kat Malikleri Kurulunun toplantıya çağırılması,

l) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. Kat Mülkiyeti Kanunu 34'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini, bütün giderleri, Kat Mülkiyeti Kanunu 32 inci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderleri belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye Kat Mülkiyeti Kanunu 33'üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.  

3. İşletme projesinin yapılması:

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

4. Diğer Bazı Görevler:

1. Yıllık İşletme Projesinin hazırlanıp onaylatılması,

2. Kolluk Kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi,

3. Karar ve işletme defterlerinin yasal sürelerde tasdiki,

4. Personel ile (kapıcı, güvenlik vs.) sözleşmeler yapmak,

5. SGK prim bordroları tanzim etmek, çalışma bakanlığına işe başlayan personeli yasal sürelerde bildirmek,

6. Personel Kıdem tazminatı fonu oluşturmak,

7. Kaloriferci Belgesi ve Asansör İşletme Belgesi gibi yıllık işlemleri takip etmek,

8. Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periyodik bakımları yaptırmak,

9. Giriş kapısına ad/soyadı ve telefonlarını yazmak,

10. Apartman adına dışarıdan alınan hizmetler için sözleşmeler yapmak,

11. Apartmanın 3. şahıslara verebileceği hasarların tedbirini almak,