Binanın dış cephesi KMK m.19 gereği ortak alan kapsamındadır. Buna göre kural olarak ortak alan sayılan binanın dış cephesine tabela, reklam panosu veya buna benzer tanıtıcı bir levha koymak isteyen kat maliki KMK m. 19 uyarınca tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasını almak zorundadır. Her ne kadar kural kat maliklerinin yazılı rızası olsa da Yargıtay belli şartların sağlanması halinde diğer kat maliklerinin rızası olmaksızın binanın dış cephesine reklam, pano veya buna benzer tanıtıcı bir levha konulabileceğine hükmetmiştir. Bu şartlar şöyledir;

  • Her şeyden önce binanın dış cephesine tabela, reklam panosu vs. tarzda bir tanıtıcı levha konulmasını yasaklayan bir yönetim planı hükmü veya kat malikleri kurulu kararı olmamalıdır. Böyle bir yasak olduğu müddetçe diğer kat maliklerinin rızası olmaksızın tabela, reklam panosu vs. konulması mümkün değildir.
  • Konulacak olan tanıtıcı levha binanın dış görünümü ve estetiğini bozmayacak şekilde olmalıdır. Başka bir ifade ile bina ile tanıtıcı levha uyum içinde olmalı ve göz zevkini bozmamalıdır.
  • Konulacak olan tabela ve reklam panosu diğer kat maliklerine zarar vermemelidir. Zarar verme olgusu karşımıza çok çeşitli şekillerde çıkabilir. Örneğin ışıklandırmalı bir reklam tabelası aşırı ışık yayarak kat maliklerine zarar verebileceği gibi motorla çalışan bir tabelanın çıkaracağı ses de kat maliklerine zarar verebilir. Zarar olgusu her bir somut olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
  • Konulacak olan tabela ve reklam panosunun boyutları ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırını aşmamalı ve makul ölçülerde olmalıdır. Yargıtay, bağımsız bölümlerin dış cephe sınırlarında altlı ve üstlü olan bağımsız bölümler bakımından iki bağımsız bölümü ayıran beton tablanın üst sınırı alttaki bağımsız bölüm maliki yönünden kullanılabileceği son sınır noktası olarak uygulanmakta, bu noktayı aşan müdahaleler haksız müdahale olarak nitelendirilmektedir.

Yukarıda anılan şartların sağlanması halinde her bir kat malikinin diğer kat maliklerinin rızasını almaksızın binanın dış cephesine tabela, reklam panosu ve diğer tanıtıcı levhaları koyma hakkı vardır.

Kat maliklerinin biri tarafından konulmuş olan tabela, reklam panosunun anılan şartları taşımadığını düşünen diğer kat maliklerinden her biri mahkemeye başvurarak konulmuş olan tabela, reklam panosunun kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda mahkemece somut olay özelinde konulmuş olan tabela, reklam panosunun yukarıda sayılmış olan şartları taşıyıp taşımadığı bilirkişi marifetiyle incelenmeli, konulmuş olan tabela, reklam panosunun aranan şartlara uyması halinde kat maliklerinin bunların kaldırılması talebi reddedilmelidir.

Konulmuş olan tabela, reklam panosunun aranan şartları taşımaması halinde ise Yargıtay'a göre konulmuş olan tabela, reklam panosunun tümden kaldırılmasına karar verilmemelidir. Yüksek Mahkeme'ye göre; böyle bir durumda kat malikinin binanın dış cephesine koyabileceği tanıtıcı levhaların sayısının, ebatlarının ve asılabileceği uygun yerlerin bilirkişi incelemesi yaptırılarak tespit ettirilip ölçekli bir krokiye de bağlanması, alınmış olan bu rapor doğrultusunda kat malikinin koymuş olduğu mevcut tabelaların kaldırılarak bilirkişi raporu ile tespit edilmiş standartlarda tabelaların asılması suretiyle kat malikleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi gerekmektedir.

Önemle belirtelim ki Yargıtay'ın bulmuş olduğu bu çözüm yolu ancak ve ancak yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararı ile tabela, reklam panosunun yasaklanmamış olması halinde geçerli olacaktır. Böyle bir yasak olması halinde mahkeme tarafından kat maliklerinin iradesi yerine geçilerek karar alınamayacağı için mahkemece her halükarda tanıtıcı levhanın tümden kaldırılmasına karar verilecektir.