Ana gayrimenkulün sigortalanması hususu Kat Mülkiyeti Kanunu m.21’de düzenlenmiştir.

 

Madde 21 – Ana gayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler.

Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır. Yalnız bir veya bir kaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.

Kat malikleri ana gayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, ana gayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.

 

Gayrimenkul sahipleri,  binalarını aşağıda belirtilen risklere karşı koruma altına almaktadır.Yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, kara-deniz-hava taşıtları çarpması, duman, sel, su baskını, kötü niyetli hareketler, terör, kar ağırlığı, yer kayması, bina tesisatı hırsızlık, kira kaybı, izolasyon eksikliği, cam kırılması, fırtına, doluya karşı binalar; bina ve bina ile bütünleşik tüm değerler sigortalanır.

Örneğin bir binanın çatısının fırtına sebebiyle uçması sebebiyle binanın zarara uğraması halinde bu zarar poliçe limitiyle bağlı kalınarak sigorta tarafından karşılanacaktır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetler neticesinde binanın hasar alması veya tamamen harap olması halinde meydana gelen zarar sigorta tarafından karşılanacaktır.

Yukarıda sunmuş olduğumuz madde metni kapsamında kat malikleri kurulunun alacağı bir karar ile binanın veya sitenin bloklarının ve ortak alanların sigortalanmasına sağlanacaktır.

Aynı kanunun 35. Maddesinde yöneticinin görevleri arasında “ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi” yer almaktadır. Ancak bu yöneticinin tek başına bu kararı alabileceği anlamına gelmemektedir.

Kat malikleri kurulu, katılanların salt çoğunluğu ile ana gayrimenkulün sigortalanmasına karar verir, alınan bu karar yönetici tarafından uygulanır.

Sigorta yapılmasına karar verilmesi halinde kat malikleri arsa payları oranında sigorta giderlerine katılmak zorundadır.

M.21’deki düzenlemeye göre meydana gelen zarar binanın tamamının harap olması halinde sigortadan elde edilecek bedel kat maliklerine arsa payları oranında paylaştırılacaktır. Zararın bütün yapıda değil de yalnızca bir kısmında meydana gelmesi halinde alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.

Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerini sigorta ettirmeleri de mümkün olacaktır. Keza bina sigortaları konutlarda eşyaları kapsamamaktadır. Bu halde kat malikleri bina sigortası kapsamında olmayan zararların karşılanması için kendi ad ve hesaplarına yeni bir sigorta sözleşmesi yaparak zararın karşılanmasını sağlayacaktır. Bu halde zarar meydana gelmesi halinde ödenecek sigorta bedeli de yalnızca kendilerine ait olacaktır.