Yeni bir kat mülkiyeti satın alınırken eski kat malikinin ortak giderlerinin devralınıp alınmayacağı, geçmiş aidat borçlarından yeni ev sahibinin sorumluluğunun olup olmadığı gibi tartışmalı konular karşımıza çıkmaktadır.

Bu uyuşmazlığın çözümüne Kat Mülkiyeti Kanunu m.20 açıklık getirmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu, eski borçlar konusunda yeni ev sahiplerini korumaktadır. Yeni ev sahibi, kat maliki olmadığı döneme ait borçlardan sorumlu tutulamaz.

634 sayılı KMK kanununun 20. Maddesine göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Satışın yapıldığı tarihten önceki borçlar eski kat malikine ait olup satışın yapıldığı tarihten itibaren gelecek dönemlerde ise aidat borçlarının sorumlusu yeni kat maliki olur.

Konu ile ilgili Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin aşağıdaki kararı emsal teşkil etmektedir.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2002/7159 – K. 2002/9012 – T. 1.10.2002

ÖZET: Dava; ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR: Dava; Haziran-Temmuz-Ağustos 1999 aylarına ilişkin ortak aidat borcunun tahsili ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosyada toplanan belgelere ve özellikle tapu kaydı içeriğine göre davalının 18 nolu bağımsız bölümü 9.3.2000 tarihinde satın aldığı takibe ve davaya konu edilen ortak gider alacağının davalının bağımsız bölüm maliki olduğu tarihten önceki aylara ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında davalının, kat maliki olmadığı dönemle ilgili ortak gider borcundan sorumlu tutulmayacağı gözetilmeden davanın kabulü ile aleyhinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.