Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen EK-2'nci maddede kapıcı konutunun tahliyesi düzenlenmiştir. Bu özel düzenleme neticesinde dava yoluna gidilmeden görevli dairesinin tahliye işlemi idari yollar ile gerçekleştirilebilecektir.

Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on beş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar.

Görevliler bu süre içerisinde dairelerini tahliye etmezlerse, yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz.

Yerel mülki amirliğe yapılan başvuru dilekçesine şu belgeler eklenir:

Yönetici veya kat maliki olduğunu gösterir belge (Karar Defteri, Tapu... vb.)

Kapıcının işine son verildiğine dair Karar Defterinde yer alan karar veya yöneticiye bu konuda yetki verildiğine dair Yönetim planı veya kurulda alınan karar örneği,

Eğer kapıcı ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanmış ise, tazminat miktarları hesaplattırılarak düzenlenen bordronun imzalanması karşılığı ödeme yapılır. Ayrıca ibraname alınmasında yarar vardır.

İşine son verilen kapıcının eğer hak kazandığı kıdem veya ihbar tazminatı varsa ve kendisine verilmek istendiği halde almaktan kaçınmış ise, onun adına bankaya yatırılır ve kendisine bu durum yazılı olarak bildirilir. (Noterlikten ihbarname veya taahhütlü mektupla)

İşten çıkan veya çıkarılan işçiye, işveren tarafından, yapılan işin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir “Çalışma Belgesi” verilir (İş K. md. 28). Bu belgeyi vermeyen veya gerçeğe aykırı bilgiler yazan yöneticiye para cezası uygulanır (İş K. md. 98 o).

 

Yerel mülki amirliğe yapılan örnek başvuru dilekçesi

 

… KAYMAKAMLIĞINA

 

BAŞVURUCU

Adı ve Soyadı            :

TC.No                        :

ADRESİ                     :

 

İLGİLİNİN   

Adı ve Soyadı           :

TC.No                       :

ADRESİ                    :

 

KONU                   : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince; Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından (Dışarıdan Atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Kapıcı, Bekçi) Tahliye İşlemi

AÇIKLAMALAR      :
................. adresinde bulunan ve İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, ...................................... Mahallesi, ............ pafta, ................. ada, ............ parselde tapuya kayıtlı ana taşınmaz üzerinde bulunan ........... no’lu bağımsız bölümü ../../.... tarihli kapıcı sözleşmesi ile kapıcı ...........'ya tahsis edilmiştir.


Kapıcının sözleşmesi görülen lüzum üzerine …./…./20… tarihinde kat malikleri kurulunca feshedilmiş, kapıcı konutundan tahliyesine karar verilmiştir.


İşine son verme kararı kendisine …./…./20… tarihinde tebliğ edilmesine ve sözleşmeden doğan tüm haklarını almasına rağmen kapıcı konutunu boşaltmamakta direnmektedir.


Kapıcı konutunun tahliyesini sağlamak için makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.


SONUÇ - TALEP: Arz edilen nedenlerle mülkiyet hakkına yapılan tecavüzün önlenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. .../.../20..

 

İMZA