634 sayılı Kanun'un 18'nci maddesine göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bir kat malikinin yüksek sesle müzik dinlemek veya televizyon izlemek suretiyle ya da çocuklarının aşırı derecede gürültüye sebep olmaları ve benzeri sebepler nedeniyle, diğer kat malikleri için hayata zor ve hatta çekilmez hale getirmesi ihtimal dâhilindedir. Böyle bir durumda, rahatsız olan kat malikinin 634 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteme hakkı vardır.

Bu maddeye göre; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hâkim, mahkemeye başvuran kat malikini haklı görürse, bu olumsuz durumun giderilmesi için çeşitli şekilde karar verebilir.

Hâkimin kararını, verilen süre sonunda yerine getirmeyen kat malikine, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33'üncü maddesi kapsamında idari para cezası verilir. Bütün bu sürece rağmen gerekli tedbirleri almayan ve hayatı diğer kat malikleri için çekilmez hale getiren kat maliki hakkında, “kat mülkiyetinin devri mecburiyeti” hükümleri uygulanır.

Ayrıca Kabahatler Kanununun 36. maddesine göre; başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 2023 yılı için 617,00 TL idari para cezası verilir.

Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (h) bendine göre ise; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlara 2023 yılı için 4.839,00 TL idari para cezası uygulanır. Eğer bu komşu bir işyeri ise ceza miktarı 48.828,00 TL olacaktır.

Yukarıdaki cezalardan daha ağır olanının yani Çevre Kanunu'na göre olan cezanın uygulanması için gürültü ölçümü yapılması ve ses seviyesinin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde” belirtilen standartların üzerinde olması gerekir.

Ölçüm yapılmadığı durumlarda, örneğin belediye zabıtası gelip gürültü tespiti yaparsa, Kabahatler Kanunu'na göre olan idari para cezasını uygulayabilecektir.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Esas : 2015/9967 Karar : 2016/3625 Tarih : 01.03.2016

“... 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümle. te uymakla yükümlüdürler.

Anılan Yasanın 33. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinden birinin ya da başka bir nedene dayalı olarak devamlı bir biçimde yararlanan kimsenin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri anataşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Mahkemece, gerektiğinde mahallinde keşif yapılmak ve taraf tanıkları da dinlenmek suretiyle davalıların bağımsız bölümlerinde meydana getirdikleri iddia olunan gürültü, ses ve huzursuzluk veren eylemlerin olup olmadığı, yüksek sesle müzik dinlemek veya gürültü yapmak suretiyle etrafa rahatsızlık verilip verilmediği konusunda gerekli araştırma yapılarak bu konuda yönetimce veya kolluk kuvvetlerince tutulmuş herhangi bir tutanak veya alınmış karar olup olmadığı ve .... Ceza Mahkemesinin 2010/4 Esas, 2010/172 Karar sayılı dosyası da getirilip incelenerek toplanan tüm deliller doğrultusunda varsa bu rahatsızlığın giderilmesi için herhangi bir önlem alınıp alınmayacağı tespit edilerek, bu önlemlere hükmedilmesi ve rahatsızlığın giderilmesi konusunda gerekli uyarının yapılmasına karar verilmesi gerekirken...”