7201 sayılı Tebligat Kanununa göre; tebligat muhatabın bilinin son adresine yapılır. Bilinen son adresin tebligata elverişli olmaması halinde muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri, bilinen son adresi olarak kabul edilir ve bu adresine tebligat yapılır. Tebligat muhatabın aynı adreste oturan yakınlarına veya hizmetçilerine yapılabilir.

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat kanununa göre tebligat yapılabilecek kimseler gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederlerse tebligat memuru, zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin yani tebligatı teslim alanın adresini içeren ihbarnameyi, gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. Ayrıca adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebligat usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatap tebligattan haberdar olmuş ise tebliğ geçerli sayılır.  

Genel kurul bu olmakla birlikte Tebligat Kanunu Ek madde 1 ile Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallere özel düzenleme getirilmiştir. Maddenin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere kat mülkiyetinin uygulandığı hallerde önemli bir tebligat kolaylığı getirmek suretiyle kat mülkiyetini işlevsel ve günlük ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Tebligat Kanunu Ek m.1, Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlar için getirilen bir düzenlemedir.

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:

Ek Madde 1 – (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.  Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

(Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

Tebligat Kanunu Ek m.1 uygulanırken öncelikle bağımsız bölüm sahibinin yöneticiye adres bırakıp bırakmadığı araştırılacak, şayet adres bildirmiş ise bildirilen bu adrese tebligat çıkarılmış mı bu tespit edilecektir. Bağımsız bölüm sahibinin bildirdiği adrese de tebligat yapılamaz ise, tebligat bağımsız bölümde fiilen oturana yapılacaktır. Ancak yapılan bu tebligatın geçerli olması için tebligatın bir örneğinin apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılması gerekir. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılacaktır. Belirtilen bu usulün takip edilmesi tebligatın geçerli olması için zorunludur.