Günümüzde sıkça yaşanılan sorunlardan biri de ortak alanların bir kişi tarafından işgal edilmesidir. Ortak alanın işgali eşya bırakmak olabileceği gibi tadilat, inşa yapılması şeklinde de ortaya çıkabilir. Ortak bahçeye bir kat malikinin kamelya yapması, bahçenin otopark olarak kullanılması, otopark olan alana eski ve tozlu eşyaların konulması, merdiven boşluklarına kapı önlerine ayakkabı bırakılması ortak alanların işgalidir. Apartman boşluklarına eşya bırakılması diğer kat maliklerinin geçişini engelleyerek ortak alanları işgal etmektedir. Aynı zamanda ortak alanlara eşya konulması Kat Mülkiyeti Kanununa da aykırılık teşkil etmektedir.

       Kimse apartman boşluğunda bir başkasının eşyasını görme mecburiyetinde değildir. Dairelerin küçüklüğü, eşyaların ortak alana konulması işgal etme sebebi olamaz.

       Ortak alanlar amacı dışında kullanılmamalıdır. Aksi halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talepli davayı Sulh Hukuk Mahkemesinde açabileceklerdir. Ancak kat mülkiyeti hukukunun özelliği itibarıyla uygulamada kat maliki olmayan yönetici de kat malikleri kurulu tarafından yetkilendirilmesi halinde müdahalenin önlenmesi davasını açabilmektedir.

    Apartmanın ortak alanına örneğin sığınaklara veya yangın merdivenlerine eşya konulması halinde diğer kat maliklerinin gidebileceği hukuki yol el atmanın önlenmesi davası açmak olacaktır. 

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası Nedir?

       Bir kişinin malik olduğu mal üzerinde bir başkasının haksız bir saldırısının bulunması, o mal üzerindeki hakların kullanımının engellenmesi durumunu gideren hukuki yola el atmanın önlenmesi, eski adıyla müdahalenin meni, denir. Hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunun 683. maddesidir.

      TMK m. 683;“Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

       El atmanın önlenmesi davasının bazı şartları vardır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

       ·Haksız bir müdahalenin olması

       ·Müdahalenin devam ediyor olması

       ·Davacının mülkiyet hakkını ispat etmesi

       Davayı açacak olan kişinin mülkiyet hak ve yetkilerine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenlerle bu dava malik ya da malik gibi hareket eden intifa hakkı sahibi tarafından da açılabilir. Mülkiyet hakkına dayanılarak açılan bir dava olduğu için davayı kat maliki açabilir. Yönetici ancak kat malikiyse bu davayı açabilir. Ancak kat maliki olmayan bir yöneticinin diğer malikler tarafından davayı açması isteniyorsa kendisine özel yetki verilmesi gerekir.

      Haksız müdahale/saldırı olmalıdır. Kişinin maliki olduğu şey üzerinde hiçbir haklı ve yerinde gerekçeye dayanmaksızın gerçekleştirilmiş bir saldırı olmalı ve bu saldırı devam etmelidir. Saldırının hangi şekillerde yapıldığının bir önemi olmayıp, herhangi bir hakka dayanmaması yeterlidir. El atmanın önlenmesine yönelik olarak açılmış davalarda, mülkiyet hakkına saldırıda bulunan kişinin kusurlu olmasına da gerek yoktur. Bu nedenle temyiz kudretine sahip olmayan kişi aleyhine de bu dava açılabilir.

Davacı dava konusu şeyin maliki ya da sınırlı ayni hak sahibi olduğun ve mülkiyet ya da sınırlı ayni hakkına dayalı müdahalede bulunulduğunu ispatla yükümlüdür. Davalı ise davacının malik olmadığını ya da davacının mülkiyet hakkına müdahalede bulunmadığını, müdahalesinin sona erdiğini ispat ederek, davanın reddini sağlayabilir.