Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartmanlarda ve sitelerde ortak alanlar, bütün kat maliklerinin ortak malı olarak geçer ve bu alanlar yalnızca amacına uygun şekilde kullanılabilir. Yani otopark ortak alandır burada çocuk parkı yapılamaz, kömürlük ortak alandır burası depo olarak kullanılamaz, merdiven ortak alandır ve ayakkabı dolabı yerleştirilemez. Dolayısıyla ortak alan olan sığınağın amacı dışında depo olarak kullanılması mümkün değildir.

Kurul bu olmakla birlikte uygulamada sıklıkla sığınakların bazı kat malikleri tarafından depo olarak kullanıldığı ya da belirli bir alanının işgal edildiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken öncelikle ortak alanı amacı dışında kullanan kat maliklerinden işgalini sona erdirmesi talep edilmeli. Ancak bütün uyarılara rağmen sığınakların depo olarak kullanımına devam edilmesi halinde, Sulh Hukuk mahkemesinden hakimin müdahalesi talep edilerek hukuk aykırılık giderilmektedir. Mahkemenin vereceği karar ile sığınakta bulunan eşyalar kaldırılır ve sığınak bütün kat maliklerinin amacına uygun kullanımı için hazır hale getirilir.

Konuya ilişkin emsal bir kararı aşağıda sunmaktayız.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, 14.06.2017 tarihli ve 2017/1724 E., 2017/5374 K. sayılı kararı

Davacı vekili 14/2/2012 havale tarihli dava dilekçesinde özetle, "ilçenin ... mahallesi, ... caddesi No: 29 adresinde bulunan ... ve ... Apartmanlarının ortak yeri olan ... apartmanın B blok alt katında bulunan sığınak ile ... ve ... apartmanlarının ortak yeri olan garajının davalı tarafın hiçbir hukukî gerekçeye dayanmadan uzun yıllardır kullandığını, davalının bu alanları malik gibi sahiplendiğini ve diğer kat maliklerinin yararlanmalarını engelleyerek mesken ve depo olarak kullanımına devam ettiğini belirterek haksız işgal tazminatı hakları saklı kalmak kaydı ile ... ve ... Apartmanının zemin katında bulunan ve apartmanın ortak yerlerinden olan sığınak ve garaj olarak projelendirilmiş olup da davalı tarafından hali hazırda mesken ve depo olarak kullanılmakta olan alanlara ilişkin davalının haksız müdahalesinin men'i ile söz konusu yerlerden tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece 26/12/2012 tarih ve 2012/148 E. - 2012/1199 K. sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 19/06/2014 tarih ve 2014/10182 E. - 12149 K. sayılı kararı ile bozulmuştur.

Hükmüne uyulan bozma kararında özetle; "...davacıya el atılan yerin değerinin sorularak açıklattırılması, değere itiraz edilmesi halinde keşfen değerin saptanması, belirlenen değer üzerinden nisbi tarifeye göre harcın tamamlatılması ve sonrasında esasın incelenerek hükme bağlanması..." gerektiği belirtilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulması sonrası yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, ... caddesi No: 29'da bulunan ... ve ... Apartmanının onaylı mimari projesinde ... Apartmanının girişinin sol tarafındaki otopark ile sağ ön cephedeki projeye aykırı olarak mesken olarak tadil edilip kullanılan otoparktaki davalının müdahalenin önlenmesine ve davalının buralardan tahliyesine, karar verilmiş hükmü davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık ortak yerlere el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir.

Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 14/06/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.