Ana gayrimenkulün günlük rutin işlerinin, genel yönetim işlerinin devamı için istihdam etmesi gereken işçiler olabilmektedir. Bu noktada yöneticinin kapıcı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, bahçıvan vs. gibi işçilerle iş sözleşmesi yapma ve iş sözleşmesini feshetme yetkisi üzerinde durulmalıdır.

Yöneticinin kapıcılık sözleşmesi yapma ve feshetmek yetkisi özel olarak düzenlenmiştir. “Konut Kapıcılığı Yönetmeliğinin” 4. maddesine göre işverence ki burada kat malikleri oluyor yazılı yetki verilmesi koşulu ile yönetici, iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve feshetmek yetkisine sahiptir. Kat malikleri kurulu tarafından yöneticiye bu yönde bir yetki verilmemesi halinde yönetici kapıcılık sözleşmesi yapamayacağı gibi daha önce yapılmış olan bir kapıcılık sözleşmesini feshedemez.

Yargıtay'a göre; kat malikleri kurulu tarafından yöneticiye kapıcılık sözleşmesi yapması yönünde yazılı bir izin verilmemiş olsa da yapılmış olan sözleşmeden kaynaklı kapıcılık hizmetlerinden fiilen yararlanılması ve itiraz edilmemesi, artık yapılmış olan sözleşmeye onay verildiği anlamına gelecektir.[1]

Yönetici aynı zamanda genel yönetim işlerinde çalıştırılan işçilerin sosyal güvenlik giriş ve çıkışlarının yapılması ile sigorta primlerinin zamanında ödenmesinden de sorumludur. Yöneticinin prim ödeme borcunu zamanında yatırmaması sebebiyle oluşabilecek faiz ve cezadan yönetici şahsen sorumludur. Ancak Yargıtay'a göre, yöneticinin şahsi sorumluluğunun doğabilmesi kat maliklerinin bu giderleri karşılaması için gerekli olan aidatları süresinde ödemelerine, yöneticinin de bu primleri ödeyecek paraya sahip olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlıdır.[2]

 

 

 [1] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.06.2011 tarihli ve 2011/298 E., 2011/377 K. sayılı kararı; “Anılan Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 03.03.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin “Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 4. maddesinde, konut yöneticisinin, İş Kanunu ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisi olduğu ifade edildikten sonra, işverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve feshetmek, yöneticinin görev, yetki ve sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. Ancak konutun maliki ya da ortaklarının yazılı yetki vermedikleri durumlarda da kapıcılık hizmetlerinden fiilen yararlanmaları kapıcılık sözleşmesine onay verildiği anlamına gelmektedir.”

[2] Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 01.04.2013 tarihli ve 2013/3981 E., 2013/5111 K. sayılı kararı