Yöneticinin kat maliklerine karşı vekil gibi sorumludur. Bu hükmün sonucu olarak yönetici, vekil edenlerin yani kat maliklerinin istemi üzerine gördüğü işin hesabını vermekle yükümlüdür.

Kat malikleri olağan veya olağanüstü zamanlarda yöneticiden hesap vermesini isteyebilir. Yönetici hesap vermediği ya da verdiği hesap kat maliklerini ikna etmediği takdirde, dönem sonunda onun ibra edilmemesi söz konusu olur.

Kat malikleri kurulu kural olarak, yöneticinin bu görevdeki faaliyetlerini her zaman denetler ve haklı bir sebebi olması durumunda da onu görevden alabilir.

Böyle bir durum, kat maliklerinin ya da yeni seçilen yöneticinin eski yönetici hakkında zimmete geçirilmiş olabilecek paranın tahsili için icra takibinde bulunmalarına veya dava açmalarına neden olabilir. Ayrıca her kat maliki, yöneticinin buna yanaşmaması halinde hesabın verilmesi için hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Bu hesap vermeden ayrı olarak, kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetlemek ve hesaplarını yönetim planında gösterilen zamanda, böyle bir zaman gösterilmemişse her üç ayda bir kontrol etmek hakkına sahiptir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her 3 ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Hemen yukarıda, yöneticinin denetlenmesinin kat malikleri kurulunun görevi ve yetkisi olduğu belirtilmişti.

İşte kat malikleri kurulu bu görevi bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna yetki verebilir.

Buna göre denetçi mutlaka kat maliki sıfatını da haiz olmalıdır. Örneğin bir kiracının ya da kat maliki ile aynı evi paylaşan bir kimsenin denetçi olması mümkün değildir.

Bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planındı yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir,

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, birden başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.