Yönetim, bir organizasyonun kaynaklarını planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç, insanlar, para, malzeme ve bilgi gibi kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yönetim, stratejik planlama, organizasyonel yapı oluşturma, karar verme, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve performans değerlendirmesi gibi alanları içerir. Temel olarak, yönetim bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için kaynakları yönlendirme ve koordine etme sürecidir.

Yönetim fonksiyonları genellikle dört ana kategoride incelenir:

1. Planlama: Gelecekteki hedefleri belirleme, amaçları ve stratejileri geliştirme sürecidir. Planlama, organizasyonun gelecekteki yönünü belirlemede, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasında ve karar alma süreçlerinde rehberlik sağlar.

2. Örgütleme: Kaynakların (insanlar, finansal kaynaklar, malzemeler) düzenlenmesi ve yapılandırılması sürecidir. Bu fonksiyon, işlevleri, görevleri ve sorumlulukları tanımlar, yetki ve sorumlulukları belirler, hiyerarşik yapıları oluşturur ve kaynakları optimize etmek için organizasyonel yapıları kurar.

3. Yönlendirme (Yönetim / Liderlik): İnsan kaynaklarını motive etme, rehberlik etme, eğitme ve etkileme sürecidir. Yöneticiler, takım üyelerini yönlendirir, onlara vizyon ve hedefler sunar, iletişim kurar, motive eder ve performanslarını artırmak için destek sağlar.

4. Kontrol: İlerlemenin izlenmesi, gerçekleşen işlerin kararlaştırılan standartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması sürecidir. Kontrol, planlama aşamasında belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını değerlendirir ve gerekirse düzeltmeler yapılmasını sağlar.

Bu dört temel yönetim fonksiyonu, bir organizasyonun etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için bir arada kullanılır ve yönetim sürecinin ayrılmaz parçalarını oluşturur.